Regulamin


REGULAMIN Serwisu wszafie.pl

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulamin) ustanowiony jest dla serwisu www.wszafie.pl pozostającego własnością spółki TwoGecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288, NIP: 5223064666, REGON: 364631106, o kapitale zakładowym w kwocie 5 000 zł, zwanej dalej „Firmą”.


§ 1
DEFINICJE

O ile w niniejszym Regulaminie występują następujące zwroty, należy rozumieć je następująco:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę oraz prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z tych usług. Zabrania się edytowania, łamania, dodawania lub/i usuwania części zasad określonych przez niniejszy dokument.
 2. Serwis Internetowy – dostępna pod adresem www.wszafie.pl platforma internetowa, na korzystanie z której Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Login – podstawowy adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Login przyznawany jest na czas nieokreślony i stanowi podstawę identyfikacyjną Użytkownika w trakcie użytkowania zasobów firmy, a jego zmiana jest możliwa jedynie przez firmę lub/i administratora wyznaczonego przez firmę wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 5. Administrator - spółka TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-354, ul. Synów Pułku 7/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106,.
 6. Firma - TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106 z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 zł.
 7. Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień pozwalających Użytkownikowi na pełny dostęp do Serwisu Internetowego. Konto tworzone jest w procesie rejestracji.
 8. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Firmę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.
 9. Dane Osobowe - to zbiór danych administrowanych przez Firmę zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia, płeć, data rejestracji, Nick, indywidualny ID, określone zainteresowania oraz wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego udostępniania Zasobów przez firmę. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane kontaktowe obejmują również nazwę i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 10. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu Internetowego.
 11. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę lub jej Partnera za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 12. Zasoby – wszystkie realizowane przez Serwis Internetowy Usługi lub/i zaplecze administracyjne, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach akceptacji niniejszego Regulaminu.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


§ 2
REGULAMIN

 1. Regulamin określa rodzaj oraz zakres podstawowych praw i obowiązków Firmy i Użytkowników Serwisu Internetowego. Regulamin określa warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wymagania techniczne software i hardware którymi posługuje się Użytkownik niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Firmy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Zasobów Firmy, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, jego zaakceptowania, a następnie przestrzegania jego postanowień.
 4. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Rejestracji podczas procesu rejestracji.
 5. Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin może ulec zmianie. Użytkownik, który aktualnie korzysta z danej usługi, albo którego z racji zawartej z usługodawcą stosunku cywilno-prawnego wiążą jeszcze określone postanowienia dotychczasowego regulaminu ma prawo do odstąpienia od postanowień regulaminu, natychmiastowego zaprzestania korzystania z Zasobów Firmy lub pozostania przy dotychczasowych warunkach świadczenia usług (jeśli jest taka możliwość), bez nakładania na niego z tego tytułu jakiś dodatkowych obciążeń.
 7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić pisemnie o tym fakcie Firmę lub/i Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 8. O zmianie Regulaminu Każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora w wiadomości systemowej dostępnej w Serwisie Internetowym lub/i na stronie Serwisu Internetowego o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 9. W przypadku, gdy zmiany regulaminu nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, ma on prawo do rezygnacji z korzystania z Zasobów Firmy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, który usunie dane oraz Konto Użytkownika.
 10. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na Użytkowniku ciążą jakiekolwiek zobowiązania lub odpowiedzialność względem Firmy, wtedy po ich spełnieniu, konto zostanie usunięte. Do czasu usunięcia konto zostaje ono zablokowane administracyjnie, co uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Firmy.
 11. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox w celu upoważnienia Firmy do przekazania danych Użytkownika Partnerom współpracującym z Firmą.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego, Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie lub/i przechowywanie przy wykorzystaniu zaplecza technologicznego Firmy niezbędnych do świadczenia usług danych obejmujących:
 2. Dane Osobowe w tym login będący adresem e-mailowym użytkownika, Adres IP urządzenia z którego użytkownik łączy się z Serwisem Internetowym, Imię, Nazwisko oraz pozostałe dane umożliwiające profilowanie reklam na podstawie deklaratywnej, czyli podanej przez Użytkownika w procesie rejestracji oraz behawioralnej, czyli na podstawie aktywności podczas korzystania z Zasobów Firmy.
 3. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego Firma przechowuje na komputerze Użytkownika niezbędne do świadczenia usług pliki cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies Użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności, znajdującej się na stronie Serwisu.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub całkowicie je zablokować za pomocą opcji dostępnych w stosowanej przez niego przeglądarce internetowej. Działanie takie będzie wiązało się z ograniczeniem dostępu Użytkownika do Serwisu Internetowego.
 5. Serwis Internetowy może zapisywać pliki cookies i informacje o parametrach połączenia w celach analitycznych.
 6. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Firma będzie
  przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

§ 4
UCZESTNICTWO

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego może wymagać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na oznaczonych stronach Serwisu Internetowego.
 2. Rejestracja oraz dostęp do Zasobów oferowanych przez Serwis Internetowy są dobrowolne.
 3. Dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Regulaminem i Polityką Ochrony
  Prywatności przedstawioną w osobnym dokumencie na stronie wszafie.pl. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie procesu rejestracji.
 4. Z usług oferowanych przez Serwis Internetowy mogą korzystać Użytkownicy z krajów, w których tego rodzaju działalność nie jest prawnie zakazana.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego przez osoby fizyczne jest ukończenie przez osobę fizyczną 16 lat. Oświadczenie o ukończeniu 16 r.ż. jest składane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.
 6. Zabronione jest odsprzedawanie konta, jego wynajmowanie i transferowanie.
 7. Zabrania się przekazywania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji dotyczących Serwisu Internetowego. Zabrania się działania na szkodę Serwisu w zakresie wizerunku, dobrego imienia, znaków, nazw handlowych oraz rozliczeń finansowych. Działalność Użytkownika opisana w poprzednich zdaniach może spowodować jego odpowiedzialność według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 5
REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje rejestracji.
 2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i uzupełnić poprawnie swoje dane.
 3. Procedura Rejestracji wymaga podania poprawnego i aktywnego adresu e-mail. Adres e-mail będzie identyfikatorem Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest zabezpieczenie konta pocztowego, gdyż stanowi on oficjalną drogę komunikacji z Administratorem Zasobów oraz jest podstawą weryfikacji Użytkownika.
 4. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Użytkowniku. Świadczenie Usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
 5. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z nienależytym ustanowieniem lub zabezpieczeniem hasła przez Użytkownika. W celu poprawy bezpieczeństwa danych Firma zaleca tworzenie haseł złożonych z małych i dużych liter alfabetu, cyfr i znaków specjalnych oraz ich okresowej zmiany.
 6. Login i hasło nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Utrata dostępu do powyższych danych lub utrata konta pocztowego oznacza brak dostępu do zarządzania Kontem.
 7. Firma gwarantuje, że hasła nie są przechowywane w otwartej postaci i stale podnosi bezpieczeństwo systemu przez stosowanie najnowszych mechanizmów zabezpieczeń.
 8. Wyłącznie właściciel Konta może być jego Użytkownikiem.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wszelkich działań zainicjowanych przy użyciu jego konta w szczególności lecz nie tylko w związku z
  kosztami, szkodami, stratami lub wydatkami poniesionymi przez niego w wyniku jego działalności, zaniedbania, reprezentowania lub oświadczenia.
 2. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wszelkich działań zainicjowanych przy użyciu jego konta w szczególności lecz nie tylko powstałe w wyniku ich działań szkody, a także wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich, organów administracji publicznej i innych organów administracji państwowej.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z Zasobów Firmy, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w Serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jej upoważniony przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.
 4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika Formularza, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd oraz treści szkodliwych.
 7. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
 8. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo, Firma nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności lub/i przerw w prowadzeniu działalności lub/i utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub/i inne szkody wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania Serwisu Internetowego.
 9. Firma oświadcza, że informacje znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego zamieszczone zostały w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Użytkownika.
 10. Firma posiada prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Serwisu Internetowego, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, jak również z innych przyczyn niezależnych od Firmy, na czas dla tego niezbędny.
 11. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu Internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 12. Firma nie bierze również odpowiedzialności za komentarze, opinie, oceny Użytkowników. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane poprzez Zasoby Firmy materiały powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi danymi i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 13. Zabrania się Użytkownikom prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych mających na celu przeniesienie Użytkowników lub osób korzystających z Serwisu Internetowego na zewnętrzne strony www, portale, vortale bądź dowolne nośniki informacji, na których Użytkownicy prowadzą działalność zarobkową, bez uprzedniej wyraźnej zgody Firmy.

§ 7
USUNIĘCIE LUB OGRANICZENIE DOSTĘPU

 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu Internetowego, poprzez usunięcie konta bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.
 2. Firma oświadcza, że w wyniku usunięcia konta usunięte zostają wszystkie dane osobowe i
  profilowe Użytkownika.


§ 8
REKLAMACJE

 1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Zasobów Firmy.
 2. Firma pomimo wszelkich starań dokładanych podczas tworzenia Zasobów, nie może zagwarantować pełnej satysfakcji Użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.
 3. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres pocztowy:
  kontakt@twogecko.pl bądź też na adres Firmy.
 4. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email użytego przy rejestracji i zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, jak również
  postulowany sposób jej załatwienia.
 6. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
 7. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika odbywa się za Zgodą Użytkownika. Zgoda zostaje udzielona w procesie rejestracji przez zaznaczenie odpowiedniego pola typu CheckBox.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach wskazanych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody oraz Regulaminie jest niezbędne w procesie rejestracji dla uzyskania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych bez nośnika lub odpowiedzi na wiadomość.
 3. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację ich uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich
  aktualizacji i poprawienia, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a nadto prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych, korzystając z mechanizmów dostępnych przez Zasoby Firmy. Wykonanie praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się poprzez kontakt z Administratorem (adres: ul. Powstańców Śląskich 20B, 01-381 Warszawa lub  adres e-mail:  kontakt@twogecko.pl  z dopiskiem). W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdemu Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może skutkować brakiem możliwości dostępu przez Użytkownika do Serwisu.
 4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może skutkować brakiem możliwości dostępu przez Użytkownika do Serwisu.
 5. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub też w celach, dla których pierwotnie je gromadzono, tylko w sposób dozwolony niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma może ujawnić współpracującym podmiotom opracowane zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne nie zawierających danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Uczestników.
 6. Przetwarzanie danych następuje jedynie w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 7. Do celów o których mowa w ustępie poprzedzającym należą między innymi:
  a. udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika,
  b. świadczenie w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
  c. umożliwienie Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;
  d. udzielanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Firmy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  e. profilowanie danych w trakcie zawierania lub wykonywania umowy;
  f. przesyłanie wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.
  g. profilowanie użytkownika zgodnie z prowadzoną działalnością Firmy w stopniu niezbędnym do realizacji jej statutowych celów oraz obowiązującym prawem, za uprzednią zgodą Użytkownika, o której mowa w pkt. 9 nn. paragrafu
 8. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez Firmę stanowi jedną z technik przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby, której dane są przetwarzane, a w szczególności analizy lub prognozy jej osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania i postawy pod kątem działań marketingowych.
 9. Profilowanie danych Użytkownika odbywa się za jego wyraźną zgodą wyrażoną w procesie rejestracji konta Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Rejestracji.
 10. Proces profilowania danych przeprowadzany przez Firmę ma w całości charakter zautomatyzowany i polega na zbieraniu i przetwarzaniu w szczególności następujących danych: imię, nazwisko, e-mail.
 11. Profilowanie odbywa się pod kątem preferencji zakupowych i reakcji na otrzymywane oferty, reklamy i rabaty.
 12. Profilowanie ma na celu i skutkuje przygotowaniem dla Użytkownika spersonalizowanych ofert handlowych, rabatów i promocji Partnerów Firmy.
 13. Użytkownikowi, którego dane osobowe podlegają profilowaniu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje natychmiastowe zaprzestanie profilowania danych przez Firmę. Sprzeciw ma charakter bezpłatny i może być wniesiony w dowolnym momencie. Dla swojej skuteczności sprzeciw powinien być wyrażony poprzez przesłanie informacji o braku dalszej zgody na profilowanie danych na adres e-mail Firmy: kontakt@twogecko.pl
 14. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu, FAQ, porad i wskazówek, przykładów, konkursów, galerii itp. są
  dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Zasobów, a ich zakres określa każdy Użytkownik indywidualnie na swoim Koncie. Pomimo licznych procesów weryfikacyjnych Firma nie jest w stanie zabezpieczyć Uczestników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 15. Wszelka korespondencja od Firmy, adresowana bezpośrednio do Użytkowników powinna być traktowana jako poufna. Zabrania się udostępniania takiej korespondencji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Firmy.
 16. Firma traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Firma stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 17. Wszelkiego rodzaju informacje przechowywane w bazie danych Firmy stanowią jej własność. Wykorzystywanie ich przez Użytkowników byłych i obecnych bez
  upoważnienia ze strony Firmy jest zabronione i może skutkować usunięciem konta, łącznie z podjęciem działań prawnych, skierowanych przeciwko nim.
 18. W Zasobach Firmy Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
 19. Firma zachęca Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.


§ 10
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zawarte w Zasobach Firmy materiały, w tym w szczególności wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne, znaki towarowe, bazy danych oraz rozwiązania
  informatyczne są własnością Firmy oraz podlegają ochronie prawnej, przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017, poz.776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Materiały, o których mowa w zadaniu poprzedzającym nie mogą zostać wykorzystywane na innych witrynach oraz kodzie źródłowym, a dokładny zakres ich używalności wymaga interpretacji Firmy.
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Zasobach Firmy stanowią własność Firmy lub osób trzecich. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Firma prezentuje w Zasobach utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Zasobie Firmy Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Firmy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
  W szczególności niedopuszczalne jest:
  a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; 
  b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.


§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Firmą której przedmiotem są usługi świadczone przez Firmę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.