Regulamin

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie promocyjnym “Wiosna wSzafie” zwanym dalej Konkursem i jest prowadzony na zasadach określonych w tym regulaminie.

2. Organizatorem Konkursu jest TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest SaySo Fashion Boutique Karolina Murawska Pandzior, ul. Sowińskiego 3/9, 26-600 Radom NIP:NIP: 7962446205, REGON: 142022566

4. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i przekazanie ufundowanej Nagrody Zwycięzcy. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

6. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

7. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu w sposób określony w pkt. §2 jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażenia na nie zgody.

8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17.04.2018 od godziny 10:00 do dnia 23.04.2018 do godziny 9:00.

9. W Konkursie mogą brać udział konsumenci indywidualni – osoby fizyczne , które w dniu wysłania zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadające stały adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby posiadające swoje aktywne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem Facebook. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji w Serwisie Facebook są prawdziwe. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością lub Regulaminem.

11. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy TwoGecko Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, przez których rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

12. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto w Serwisie Facebook, zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami serwisu Facebook.

13. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

14. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Konkursu pod adresem internetowym http://wszafie.pl/page/regulamin

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez umieszczenie komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe ”Którą sukienkę wybierasz i dlaczego?” pod postem konkursowym.

5. Opublikowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w innym miejscu niż wskazane przez niniejszy Regulamin, nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i nie uprawnia do otrzymania Nagrody konkursowej.

6. Zgłoszenia dokonane przez osoby niespełniające Warunków Uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.

7. Opublikowanie komentarza na Facebooku z odpowiedzią konkursową jest równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w konkursie i akceptacją Regulaminu.

8. W Konkursie nie będą uwzględniane hasła zawierające elementy powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich i będą one usuwane przez Organizatora.

9. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłaszane do Konkursu publikowane treści są jego autorstwa i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Odpowiedzialności z tego tytułu ponosi Uczestnik. Z chwilą nadesłania odpowiedzi konkursowej, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do jego swobodnego wykorzystywania.

 

3. Zasady Konkursu

1. Na Stronie Konkursowej publikowane jest pytanie konkursowe wraz z nagrodą, którą można wygrać.

2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym, równoznaczne jest z udziałem w konkursie i walce o nagrodę.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń, wyłaniania zwycięzcy będzie publikowany podczas ogłaszania pytania konkursowego.

4. Zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa. Nagrodzona zostanie jedna odpowiedź najbardziej kreatywna, innowacyjna i najciekawsza.

5. Komisja wybiera jedną najbardziej kreatywną, innowacyjną i najciekawszą odpowiedź wpisaną w komentarzu posta konkursowego.

6. Po wyborze Zwycięzcy, Komisja skontaktuje się z nim za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku. Aby uzyskać prawo do Nagrody należy odpowiedzieć na wiadomość Komisji z podaniem danych osobowych i innych informacji koniecznych do przekazania Nagrody. W terminie 24 godzin od wysłania przez komisję prywatnej wiadomości. Decyduje godzina nadania korespondencji. W razie braku udzielenia odpowiedzi Komisja skontaktuje się z kolejną wybraną przez siebie osobą lub zdecyduje o nie przyznaniu Nagrody. W przypadku nie zachowania powyższego terminu nagroda pozostaje w rękach Organizatora, bez obowiązku jej przyznania innym osobom.

7. Pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości Zwycięzcy (na podstawie tego, czy adresatem wiadomości jest ten sam profil na Facebooku, z którego została zamieszczona zwycięska odpowiedź), i udzielenia zgód wymaganych przez Organizatora w terminie zakreślonym powyżej, Uczestnik nabędzie prawo do Nagrody.

8. Nagrodą w Konkursie jest: Jedna z sześciu sukienek udostępnionych przez Fundatora SaySo Fashion Boutique Karolina Murawska Pandzior, ul. Sowińskiego 3/9, 26-600 Radom, NIP: 7962446205, REGON: 142022566: Sukienka Trista, Sukienka Jessica, Sukienka Yani, Sukienka Edwin, Sukienka Liliana, Sukienka Layla kolor kolor burgund

9. Każdy uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź konkursową.

10. Kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma znaczenia.

11. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inny ekwiwalent.

12. Nagroda niewydana w Konkursie, bez względu na przyczyny, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

13. Organizator zastrzega możliwość nie przyznania Nagrody jeśli liczba zgłoszeń będzie zbyt mała lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu.

14. Uczestnik traci prawo do Nagrody, oprócz przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie gdy: odmówi przyjęcia nagrody, kontakt z Uczestnikiem będzie niemożliwy.

15. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu niniejszego Konkursu i regulaminu strony Facebook.com jak też w przypadku publikowania wpisów naruszających powszechnie obowiązujące przepisy, w tym obraźliwe, naruszające dobre imię, dobra osobiste, prawa lub interes osób trzecich.

 

4. Nagrody

1. Przewidywaną Nagrodą w Konkursie jest Jedna z siedmiu sukienek: Sukienka Trista, Sukienka Jessica, Sukienka Yani, Sukienka Edwin, Sukienka Liliana, Sukienka Layla kolor kolor burgund.

2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

3. Na podstawie Art. 30. 1. Pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w Konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Koszty tego podatku ponosi zwycięzca. Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.

4. Organizator zobowiązuje się do przekazania zwycięzcy nagrody w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania informacji zwrotnej od Zwycięzcy do Organizatora. Nagroda zostanie wysłana drogą pocztową.

5. O przyznaniu nagrody uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością na Facebooku.

6. Organizator zapewnia wyłącznie aktualnie dostępne rozmiary sukienki, którą zwycięzca wygrał w konkursie. W przypadku braku wybranego przez zwycięzcę rozmiaru, zwycięzca ma prawo wybrać inną sukienkę udostępnioną w konkursie, której interesujący rozmiar jest aktualnie na stanie. W przypadku braku takiej decyzji uznaje się, że zwycięzca zrzeka się wygranej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

5. Postanowienia reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: REKLAMACJA do konkursu “Wiosna wSzafie”, w terminie najpóźniej do 3 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z niniejszym Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, umieszczeniem listy zwycięzców z możliwością ich przekazywania do Wykonawcy oraz podmiotów biorących udział w organizacji Konkursu.

2. Dane będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, adres, adres mailowy.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania i wysłania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2018.

7. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w czasie trwania Konkursu. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowejhttp://wszafie.pl/page/regulamin, chyba że Organizator postanowi inaczej.

8. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.REGULAMIN Serwisu wszafie.pl

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulamin) ustanowiony jest dla serwisu www.wszafie.pl który jest własnością TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106, zwaną dalej „Firma”.

§ 1

DEFINICJE

O ile w niniejszym Regulaminie występują następujące zwroty, należy rozumieć je następująco:

1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę oraz prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z tych usług. Zabrania się edytowania, łamania, dodawania lub/i usuwania części zasad określonych przez niniejszy dokument.

2. Serwis Internetowy – dostępna pod adresem www.wszafie.pl platforma internetowa, na korzystanie z której Użytkownik wyraża zgodę.

3. Login – podstawowy adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Login przyznawany jest na czas nieokreślony i stanowi podstawę identyfikacyjną Użytkownika w trakcie użytkowania zasobów firmy, a jego zmiana jest możliwa jedynie przez firmę lub/i administratora wyznaczonego przez firmę wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności.

5. Administrator - TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106, lub/i osoba fizyczna lub/i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub/i osoba prawna lub/i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wyznaczona przez Firmę.

6. Firma - TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106.

7. Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień pozwalających Użytkownikowi na pełny dostęp do Serwisu Internetowego. Konto tworzone jest w procesie rejestracji.

8. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Firmę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Dane Osobowe - to zbiór danych administrowanych przez Firmę zawierający: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia, określone zainteresowania oraz wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego udostępniania Zasobów przez firmę. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane kontaktowe obejmują również nazwę i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

10. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu Internetowego.

11. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

12. Zasoby – wszystkie realizowane przez Serwis Internetowy Usługi lub/i zaplecze administracyjne, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 2

REGULAMIN

1. Regulamin określa rodzaj oraz zakres podstawowych praw i obowiązków Firmy i Użytkowników Serwisu Internetowego. Regulamin określa warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wymagania techniczne software i hardware którymi posługuje się Użytkownik niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Firmy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Zasobów Firmy, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, jego zaakceptowania, a następnie przestrzegania jego postanowień.

4. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Rejestracji podczas procesu rejestracji.

5. Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

6. Regulamin może ulec zmianie. Użytkownik, który aktualnie korzysta z danej usługi, albo którego z racji zawartej z usługodawcą stosunku cywilno-prawnego wiążą jeszcze określone postanowienia dotychczasowego regulaminu ma prawo do odstąpienia od postanowień regulaminu, natychmiastowego zaprzestania korzystania z Zasobów Firmy lub pozostania przy dotychczasowych warunkach świadczenia usług (jeśli jest taka możliwość), bez nakładania na niego z tego tytułu jakiś dodatkowych obciążeń.

7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić pisemnie o tym fakcie Firmę lub/i Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

8. O zmianie Regulaminu Każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora w wiadomości systemowej dostępnej w Serwisie Internetowym lub/i na stronie Serwisu Internetowego o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

9. W przypadku, gdy zmiany regulaminu nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, ma on prawo do rezygnacji z korzystania z Zasobów Firmy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, który usunie dane oraz Konto Użytkownika.

10. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na Użytkowniku ciążą jakiekolwiek zobowiązania lub odpowiedzialność względem Firmy, wtedy po ich spełnieniu, konto zostanie usunięte. Do czasu usunięcia konto zostaje ono zablokowane administracyjnie, co uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Firmy.

11. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w celu upoważnienia Firmy do przekazania danych Użytkownika Partnerom współpracującym z Firmą. Wyrażenie zgody jest niezbędne do realizacji celów tożsamych z wskazanymi w niniejszym regulaminie. Dodatkowo zgoda obejmuje przetwarzanie danych przez Partnerów w celach marketingu przy wykorzystaniu teleinformatycznych urządzeń końcowych.

12. W przypadku złamania Regulaminu Firma ma prawo podjąć wszelkie działania i środki, jakie uważa za konieczne i stosowne, włącznie z rozwiązaniem umowy, karami pieniężnymi oraz przekazaniem sprawy odpowiednim organom władz państwowych.

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego, Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie lub/i przechowywanie przy wykorzystaniu zaplecza technologicznego Firmy niezbędnych do świadczenia usług danych obejmujących:

a. Dane Osobowe w tym login będący adresem e-mailowym użytkownika;

b. Adres IP urządzenia z którego użytkownik łączy się z Serwisem Internetowym

c. Pozostałe niezbędne do świadczenia usług w oparciu o regulamin dane.

d. Pozostałe dane umożliwiające profilowanie reklam na podstawie deklaratywnej, czyli podanej przez Użytkownika w procesie rejestracji oraz behawioralnej, czyli na podstawie aktywności podczas korzystania z Zasobów Firmy.

2. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego Firma przechowuje na komputerze Użytkownika niezbędne do świadczenia usług pliki cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies Użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności, będącej integralną częścią Regulaminu.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub całkowicie je zablokować za pomocą opcji dostępnych w stosowanej przez niego przeglądarce internetowej. Działanie takie będzie wiązało się z ograniczeniem dostępu Użytkownika do Serwisu Internetowego.

4. Serwis Internetowy może zapisywać pliki cookies i informacje o parametrach połączenia w celach analitycznych.

5. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Firma będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

§ 4

UCZESTNICTWO

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego może wymagać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na oznaczonych stronach Serwisu Internetowego.

2. Rejestracja oraz dostęp do Zasobów oferowanych przez Serwis Internetowy są dobrowolne.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Regulaminem i Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w osobnym dokumencie na stronie wszafie.pl.

6. Z usług oferowanych przez Serwis Internetowy mogą korzystać Użytkownicy z krajów, w których tego rodzaju działalność nie jest prawnie zakazana.

7. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego przez osoby fizyczne jest ukończenie przez osobę fizyczną 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia oraz posiadaniu pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Zabronione jest odsprzedawanie konta, jego wynajmowanie i transferowanie.

9. Zabrania się przekazywania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji dotyczących Serwisu Internetowego. Zabrania się działania na szkodę Serwisu w zakresie wizerunku, dobrego imienia, znaków, nazw handlowych oraz rozliczeń finansowych. Działalność Użytkownika opisana w poprzednich zdaniach może spowodować jego odpowiedzialność według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje rejestracji.

2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i uzupełnić poprawnie swoje dane.

3. Procedura Rejestracji wymaga podania poprawnego i aktywnego adresu e-mail. Adres e-mail będzie identyfikatorem Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest zabezpieczenie konta pocztowego, gdyż stanowi on oficjalną drogę komunikacji z Administratorem Zasobów oraz jest podstawą weryfikacji Użytkownika.

4. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Użytkowniku. Świadczenie Usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

5. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z nienależytym ustanowieniem lub zabezpieczeniem hasła przez Użytkownika. W celu poprawy bezpieczeństwa danych Firma zaleca tworzenie haseł złożonych z małych i dużych liter alfabetu, cyfr i znaków specjalnych oraz ich okresowej zmiany.

6. Login i hasło nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Utrata dostępu do powyższych danych lub utrata konta pocztowego oznacza brak dostępu do zarządzania Kontem.

7. Firma gwarantuje, że hasła nie są przechowywane w otwartej postaci i stale podnosi bezpieczeństwo systemu przez stosowanie najnowszych mechanizmów zabezpieczeń.

8. Wyłącznie właściciel Konta może być jego Użytkownikiem.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wszelkich działań zainicjowanych przy użyciu jego konta w szczególności lecz nie tylko w związku z kosztami, szkodami, stratami lub wydatkami poniesionymi przez niego w wyniku jego działalności, zaniedbania, reprezentowania lub oświadczenia.

2. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wszelkich działań zainicjowanych przy użyciu jego konta w szczególności lecz nie tylko powstałe w wyniku ich działań szkody, a także wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich, organów administracji publicznej i innych organów administracji państwowej.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z Zasobów Firmy, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w Serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jej upoważniony przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.

4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

5. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika Formularza, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.

6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd oraz treści szkodliwych. W szczególności zabrania się Użytkownikom umieszczania w Serwisie Internetowym treści i materiałów, które:

- są sprzeczne z obowiązującym prawem,

- naruszają prawa innych Użytkowników, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie,

- są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,

- wzywają do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,

- nawołują do aktów przemocy,

- obrażają Użytkowników lub osoby trzecie,

- bez uzyskania pisemnej zgody Administratorów promują inne strony internetowe, które są konkurencją Serwisu Internetowego,

- zawierają treści o charakterze pornograficznym,

- stanowią odnośniki (linki) prowadzące do stron internetowych zawierających treści opisane powyżej.

7. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.

8. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo, Firma nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności lub/i przerw w prowadzeniu działalności lub/i utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub/i inne szkody wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania Serwisu Internetowego.

9. Firma oświadcza, że informacje znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego zamieszczone zostały w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Użytkownika.

10. Firma posiada prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Serwisu Internetowego, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, jak również z innych przyczyn niezależnych od Firmy, na czas dla tego niezbędny.

11. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu Internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12. W trosce o bezpieczeństwo treści dostarczanych do Użytkownika Administracja zobowiązuje się do weryfikowania przekazów reklamowych, które są do niego dostarczane.

13. Firma ponosi odpowiedzialność wynikającą z warunków Regulaminu oraz podejmuje się obowiązku realizowania zobowiązań materialnych. Brak możliwości realizacji Regulaminu następuje wówczas, gdy Użytkownik nie loguje się przez okres co najmniej 60 dni i nie otwiera w tym czasie żadnych adresowanych do niego reklam. Po takim czasie nieaktywności Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika razem z jego danymi osobowymi, na co Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę.

14. Pomimo starań oraz wykorzystywania środków zabezpieczających opartych na podwójnym szyfrowaniu danych w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza kontrolą Firmy.

15. Firma nie bierze również odpowiedzialności za komentarze, opinie, oceny Użytkowników. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane poprzez Zasoby Firmy materiały powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi danymi i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.

16. Zabrania się Użytkownikom prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych mających na celu przeniesienie Użytkowników lub osób korzystających z Serwisu Internetowego na zewnętrzne strony www, portale, vortale bądź dowolne nośniki informacji, na których Użytkownicy prowadzą działalność zarobkową, bez uprzedniej wyraźnej zgody Firmy.

§ 7

USUNIĘCIE LUB OGRANICZENIE DOSTĘPU

1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu Internetowego, poprzez usunięcie konta bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.

2. Firma oświadcza, że w wyniku usunięcia konta usunięte zostają wszystkie dane osobowe i profilowe Użytkownika. Usunięcie danych nie dotyczy adresu email, który zostaje administracyjnie zablokowany uniemożliwiając posługiwanie się nim w systemie oraz ponowną rejestrację przez okres 12 miesięcy na co Użytkownik wyraża zgodę.

3. Zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, każdy z Użytkowników ma prawo do określenia zakresu danych osobowych podlegających udostępnieniu oraz ich modyfikacji.

4. W przypadku niewłaściwego korzystania z Serwisu Internetowego, Firma i działający w jej imieniu Administrator mogą wysłać „Ostrzeżenia” do Użytkownika lub/i tymczasowo lub stale zablokować dostęp do Konta.

5. Ostrzeżenie nie jest metodą nacisku, a jedynie informacją o naruszeniu Regulaminu w rozumieniu Firmy i osób administrujących. Ostrzeżeń jest pięć, po których – w przypadku ponownego naruszenia zasad regulaminu – Firma (Administrator działający w jej imieniu) ma możliwość zablokowania lub usunięcia Użytkownikowi dostępu do Konta.

6. O zablokowaniu dostępu do Konta decyduje Firma (Administrator działający w jej imieniu).

7. Po zablokowaniu dostępu do dostępu do Serwisu i Konta Internetowego Użytkownikowi przysługuje okres 7 dni roboczych na złożenie odwołania drogą elektroniczną. Przekroczenie tego terminu powoduje trwałe usunięcie możliwości korzystania z Serwisu Internetowego. Decyzja Firmy (Administratora działającego w jej imieniu) jest nieodwołalna, a Użytkownik bezwarunkowo się z nią zgadza, nie roszcząc żadnych praw.

8. Naruszenie postanowień § 6, pkt 16 będzie skutkowało całkowitą blokadą administracyjną konta oraz usunięcia wszystkich niezgodnych z Regulaminem materiałów.

§ 8

PŁATNOŚCI

1. Usługi oferowane w Serwisie dla Użytkowników są nieodpłatne.

2. Usługi oferowane w ramach promocji działalności zarobkowej Użytkowników są odpłatne, a ich zakres ustalany jest indywidualnie z Firmą.

3. Firma zastrzega sobie prawo zwolnienia całościowego lub częściowego Użytkowników z opłat wynikających z § 8 pkt. 2.

§ 9

REKLAMACJE

1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Zasobów Firmy.

2. Firma pomimo wszelkich starań dokładanych podczas tworzenia Zasobów, nie może zagwarantować pełnej satysfakcji Użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.

3. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres pocztowy: kontakt@twogecko.pl bądź też na adres Firmy.

4. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email użytego przy rejestracji i zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.

6. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.

7. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności stanowi integralną i nieodłączną część Regulaminu.

2. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika odbywa się za Zgodą Użytkownika. Zgoda zostaje udzielona w procesie rejestracji przez zaznaczenie odpowiedniego pola typu CheckBox.

3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach wskazanych w Regulaminie jest niezbędne w procesie rejestracji dla uzyskania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych bez nośnika lub odpowiedzi na wiadomość.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106.

5. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Firma zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację ich ustawowych uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych przez Zasoby Firmy.

6. Wniesienie sprzeciwu może skutkować brakiem możliwości dostępu przez Użytkownika do Serwisu.

7. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub też w celach, dla których pierwotnie je gromadzono, tylko w sposób dozwolony niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma może ujawnić współpracującym podmiotom opracowane zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne nie zawierających danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Uczestników.

8. Usługodawca przetwarza Dane Użytkowników zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych następuje jedynie w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

9. Do celów o których mowa w ustępie poprzedzającym należą między innymi

a. udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika,

b. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;

c. umożliwienie Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;

d. udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Firmy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego;

e. profilowania danych w trakcie zawierania lub wykonywania umowy;

f. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

g. profilowania użytkownika zgodnie z prowadzoną działalnością Firmy w stopniu niezbędnym do realizacji jej statutowych celów oraz obowiązującym prawem.

10. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu, FAQ, porad i wskazówek, przykładów, konkursów, galerii itp. są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Zasobów, a ich zakres określa każdy Użytkownik indywidualnie na swoim Koncie. Pomimo licznych procesów weryfikacyjnych Firma nie jest w stanie zabezpieczyć Uczestników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

11. Wszystkie materiały, informacje i listy przesłane bądź opublikowane w ramach Zasobów Firmy przez Użytkownika bądź też w inny sposób przekazane Firmie są traktowane przez obie strony jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań względem tych informacji.

12. Wszelka korespondencja od Firmy, adresowana bezpośrednio do Użytkowników powinna być traktowana jako poufna. Zabrania się udostępniania takiej korespondencji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Firmy.

13. Firma traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Firma stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

14. Wszelkiego rodzaju informacje przechowywane w bazie danych Firmy stanowią jej własność. Wykorzystywanie ich przez Użytkowników byłych i obecnych bez upoważnienia ze strony Firmy jest zabronione i może skutkować usunięciem konta, łącznie z podjęciem działań prawnych, skierowanych przeciwko nim.

15. Niezależnie od danych osobowych Firma gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) oraz identyfikatory urządzeń (anonimowy identyfikator urządzenia) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Zasobami Firmy, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

16. W Zasobach Firmy Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

17. Firma zachęca Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

§ 11

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zawarte w Zasobach Firmy materiały, w tym w szczególności wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne, znaki towarowe, bazy danych oraz rozwiązania informatyczne są własnością Firmy oraz podlegają ochronie prawnej, przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017, poz.776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Materiały, o których mowa w zadaniu poprzedzającym nie mogą zostać wykorzystywane na innych witrynach oraz kodzie źródłowym, a dokładny zakres ich używalności wymaga interpretacji Firmy.

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Zasobach Firmy stanowią własność Firmy lub osób trzecich. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Firma prezentuje w Zasobach utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Zasobie Firmy Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Firmy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Użytkownik ma prawo umieścić w swoim profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek (tzw. awatar)

5. W przypadku wystąpienia osób i podmiotów trzecich z roszczeniami w stosunku do Serwisu Internetowego z tytułu naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie przez Użytkownika treści, materiałów lub Oferty, Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za ten czyn oraz pokryć w pełnej wysokości koszty ewentualnego postępowania sądowego, pomocy prawnej (zastępstwa procesowego) oraz odszkodowań (zadośćuczynień) zasądzonych lub uznanych w drodze zawartej ugody.

6. Użytkownicy Zarejestrowani ponoszą całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w Serwisie Internetowym treści, materiały oraz Oferty, a także za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z Regulaminem.

7. Firma nie analizuje konkretnych próśb w zakresie porad dotyczących korzystania ze znaków towarowych, znaków serwisowych, logo i innych nazw produktów. W przypadku pytań dotyczących znaku towarowego w związku z istniejącą umową z Serwisem Internetowym, prosimy o kontakt.

8. Publikacja lub/i przesłanie materiałów do publikacji w Zasobach Firmy jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że są one wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich. oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie (nie ograniczone na rzecz podmiotów lub osób trzecich) oraz prawa do wykorzystania wizerunku, publikacji i rozpowszechniania w sieci Internet, a publikacja tych materiałów nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Równocześnie Użytkownik oświadcza, iż treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. Publikując lub/i oddając artykuły względnie inne materiały do publikacji Użytkownicy oraz osoby trzecie zgadzają się na umieszczenie ich w bazie danych Firmy.

9. Umieszczając na Portalu materiały, opinie lub komentarze stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownicy jako ich autorzy udzielają Firmie nieodpłatnego, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania z materiałów przez Firmę przez czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzenie do pamięci komputera

- wprowadzenie do pamięci serwera w celu udostępniania na Portalu;

- rozpowszechnianie w sieci Internet drogą przewodową i bezprzewodową;

- utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,

- zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,

- publiczne odtworzenie i wyświetlenie.

Poprzez publikację/udostępnienie Użytkownik udziela również Firmie upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Licencja udzielona Firmie jako niewyłączna obejmuje również prawo do udzielenia dalszej licencji. Udzielenie licencji następuje w momencie udostępnienia utworu na Portalu. Użytkownikowi za udzielenie licencji nie przysługuje wynagrodzenie. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Firmie za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu utworów.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku łamania obowiązującego prawa lub Regulaminu, Administrator systemu może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu Internetowego na określonym urządzeniu lub całkowicie zablokować możliwość dostępu do Zasobów oferowanych przez Serwis Internetowy.

2. Zabrania się wysyłania niepożądanych wiadomości do innych osób lub przekazywania im informacji w inny sposób, aby inna osoba, której użytkownik nie zna lub która nie prosiła o takie informacje, mogła przeczytać wiadomość na temat Firmy lub/i Serwisu Internetowego. Tego rodzaju postępowanie skutkuje zablokowaniem Użytkownika. Oznacza to również zakaz umieszczania wiadomości na forach i innych stronach internetowych, na których zabrania się publikowania wiadomości reklamowych, wiadomości MLM (dotyczących marketingu wielopoziomowego) lub wiadomości o programach lojalnościowych.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy lub sąd wyznaczony przez Firmę.